Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘– VỀ TÔI’ Category

 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hướng quan tâm chính là định chế xã hội và các vấn đề tiếp nhận, sáng tác văn học, văn hóa đại chúng. Kết quả nghiên cứu đã công bố liên quan đến các vấn đề: lịch sử các quy ước và định chế tiếp nhận nghệ thuật ở Việt Nam, người đọc đại chúng của tiểu thuyết ngôn tình trên internet, truyền thông đại chúng và sự viết lại kí ức chiến tranh. Dự án đang triển khai: ý hệ và tiếp nhận văn học từ góc nhìn của Hannah Arendt, chấn thương kí ức trong điện ảnh và văn học về chiến tranh, định chế xã hội và vấn đề tự do sáng tác.

TẠP CHÍ

 1. Hoàng Phong Tuấn, 2003, ‘Giọng điệu trữ tình thơ Hồ Xuân Hương trong ba bài Tự tình’, Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHSP TPHCM, số 33, tr 60-63.
 2. Hoàng Phong Tuấn (2004), “Văn học đối thoại với văn hoá”, Văn hoá nghệ thuật (12), tr.39 – 41.
 3. Hoàng Phong Tuấn, 2005, ‘Gía trị văn hóa của tác phẩm văn học’, Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHKHXH-NV, TPHCM, số 30, tr 44-50.
 4. Hoàng Phong Tuấn, 2006, ‘Tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương trong sáng tạo nghệ thuật’, Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHSP TP HCM, số 9, trang 82-90.
 5. Hoàng Phong Tuấn, 2009, ‘Khía cạnh tương tác trong khái niệm tầm đón đợi của Hans Robert Jauss’, Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHSP TP HCM, số 17 (51), trang 11-24.
 6. Hoàng Phong Tuấn, 2009, ‘Góp phần tìm hiểu sự kế thừa và vận dụng của Hans Robert Jauss về quan niệm lịch sử tác động’, Niên giám bình luận văn học, Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP HCM, trang 7-23.
 7. Hoàng Phong Tuấn, 2012, ‘Một số điểm chính trong lí thuyết tiếp nhận của Wolfgang Iser’, Niên giám bình luận văn học, Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP HCM, trang ——-
 8. Hoàng Phong Tuấn, 2013, ‘Phân tích tác động thẩm mỹ của văn bản thơ Đèo Ba Dội từ góc độ mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss’, Nghiên cứu văn học, số 1, trang 148-153.
 9. Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Những điểm chính trong hành trình lí thuyết của Hans Robert Jauss”, Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHSP TP HCM, số 2, trang 138-143.
 10. Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Ý hệ và diễn giải”, Kỷ yếu Hội thảo 100 năm giáo trình Ngôn ngữ học đại cương của F.Saussure, VUSTA, trang 192-195.
 11. Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Tính đại chúng của sự đọc và huyễn tưởng tinh thần của văn học”, Văn nghệ quân đội, số 10, trang —-
 12. Hoàng Phong Tuấn, 2016, ‘Định chế và sự đọc: trường hợp tiếp nhận tác phẩm Cánh đồng bất tận’, Nghiên cứu văn học, số 9, trang 16-23.
 13. Hoàng Phong Tuấn, 2017, “Chuyển hướng văn hóa của nghiên cứu tiếp nhận: vấn đề và sự gợi mở”, Nghiên cứu văn học, số 5, trang 50-59.

CHƯƠNG SÁCH

 1. Hoàng Phong Tuấn, 2006, ‘Ý thức luân lí đạo đức trong tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương’, Khoa Ngữ văn: 30 năm nghiên cứu và giảng dạy, Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trang 107-103.
 2. Hoàng Phong Tuấn, 2012, ‘Lý thuyết tiếp nhận văn học đầu thế kỷ XXI: những tiếp cận từ góc độ diễn ngôn’, Tiếp nhận văn học nghệ thuật, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, trang —–
 3. Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Người đọc bình dân tiểu thuyết ngôn tình trên Internet”, Những người thiểu số ở đô thị, tập 2, Nxb Tri thức, Hà Nội, trang 329-368.
 4. Hoàng Phong Tuấn, 2017, “Viết lại kí ức, kiến tạo hòa giải: Nhật kí Đặng Thùy Trâm trên truyền thông đại chúng”, Văn chương nghệ thuật và thiết chế văn hóa, Nxb Thế giới, trang 86-106.

SÁCH DỊCH

 1. Hoàng Phong Tuấn (dịch chung, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính), 2015, Từ điển Hegel, Nxb Tri Thức, Hà Nội.
 2. Hoàng Phong Tuấn (dịch chung, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính), 2013, Từ điển Kant, Nxb Tri thức, Hà Nội.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 1. Hoàng Phong Tuấn, 2017, Văn học – người đọc – định chế, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 1. Thuyết trình: “Về các khái niệm của Roland Barthes: Thuyết cấu trúc, tác giả, lối viết”, Đại học KHXHNV Tp HCM, 2011.
 2. Thuyết trình: “Chủ thể tính trong bối cảnh đương đại: các góc nhìn triết học, xã hội học, văn học”, Đại học KHXHNV TP HCM, 2016.
 3. Thuyết trình: “Lí thuyết tiếp nhận đương đại”, Đại học Sư phạm TP HCM, 2017.
 4. Chủ trì tiểu ban “The Traveling of Texts and the Areas of Meaning”, hội thảo quốc tế AAS-in-ASIA: Asia in Motion: Geographies and Genealogies, tại New Delhi, Ấn Độ, 2018.
 5. Báo cáo (đồng tác giả): “Sex Representation and Interpretation in Murakami Haruki’s Norwegian Wood: from Novel to Film to Reader’s Responses in Vietnam”, The travelling of Texs and Areas of Meaning, AAS, New Delhi 2018.
 6. Visiting scholar tại University of Oregon, USA (2018).

SÁCH SẮP XUẤT BẢN

 1. Dẫn nhập tiếp nhận văn học
 2. Lí thuyết tiếp nhận đương đại (tuyển dịch)

Read Full Post »

Ve toi

 

16730262_10208439321131611_532537721675352158_n

Hoàng Phong Tuấn, 1978.

Nơi công tác: Bộ môn Lý luận văn học, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư Phạm TP HCM.

 

Read Full Post »