Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một, 2019

Lời giới thiệu:

Điều gì diễn ra khi chúng ta hiểu và diễn giải văn bản văn học? Nói cách khác, bản chất của hiểu và diễn giải văn học là gì? Có hay không ý nghĩa duy nhất đúng, hay là chân lí tối hậu của ý nghĩa trong văn bản văn học?

Hiểu và diễn giải văn bản văn học có vai trò gì trong nghiên cứu và phê bình văn học? Và những sự hiểu và diễn giải văn học ở Việt Nam hiện đại cho ta hiểu gì về xã hội, văn hóa và lịch sử của chúng ta?

Những câu hỏi trên không chỉ liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu và phê bình văn học, chúng còn đem đến góc nhìn cho câu hỏi về những vấn đề của văn hóa, xã hội, những bất cập trong dạy học văn trong nhà trường ở Việt Nam hiện nay. Seminar Thông diễn học và nghiên cứu, phê bình văn học sẽ góp phần trả lời những câu hỏi trên qua những nội dung sau:

  1. Một số vấn đề thông diễn học
  • Hiểu và lịch sử tác động: Điều gì chi phối chúng ta khi hiểu văn bản văn học?
  • Logic hỏi và đáp: Chúng ta đối thoại với văn bản văn học như thế nào?
  • Sự hòa trộn chân trời: Điều gì xảy ra sau khi hiểu văn bản văn học?
  1. Thông diễn học và nghiên cứu, phê bình văn học:
  • Tiếp nhận văn học, sự thật và diễn giải trong văn bản văn học
  • Các vấn đề dạy học văn từ góc nhìn thông diễn học

 

Read Full Post »