Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai, 2016

“Gadamer cho rằng thông diễn học của Schleiermacher chủ trương một sự biến đổi triệt để về nhiệm vụ của việc hiểu. Thay cho việc hướng đến một sự thống nhất về chân lý của văn bản, nhiệm vụ chủ yếu của người lý giải là nhằm tái tạo quá trình sáng tạo của tác giả để hiểu ý nghĩa mà tác giả muốn thể hiện. Nhiệm vụ của thông diễn học được chuyển sang việc tái kiến tạo. Mục đích thông diễn học của Schleiermacher là hiểu “không chỉ nguyên nghĩa các từ ngữ và nghĩa khách quan của chúng, mà còn hiểu tính cá nhân của người nói hay tác giả” (Chân lý và phương pháp [CP], trang 186), ngụ ý “một sự tái tạo hành vi sáng tạo” (CP, trang 187). Mặc dù công nhận Schleiermacher có “những bình luận xuất sắc về lí giải ngữ pháp” (CP, tr. 186), phê bình của Gadamer tập trung vào lý giải tâm lý của Schleiermacher, tức là “dần dần ngự trị sự phát triển của tư tưởng” (CP, tr. 187). Để tái tạo tư duy của tác giả, người lý giải phải khám phá những tư tưởng của tác giả quyết định những tác động về sau. Đối với Gadamer, việc đặt tầm quan trọng vào lý giải tâm lý này ngụ ý rằng chủ đề chính trong việc hiểu một văn bản bị bỏ qua và được thay thế bằng một sự tái kiến tạo thẩm mỹ về tính cá nhân của tác giả. Sự lý giải có tính chất dự đoán về hoạt động sáng tạo tiền giả định việc có thể hiểu nhau, “tức là, toàn bộ tính cá nhân là một sự biểu thị của cuộc sống phổ quát” (CP, tr.189). Gadamer cho rằng chỉ có sự tiền giả định này đảm bảo cho người lý giải thâm nhập vào tư duy của tác giả. Schleiermacher vận dụng vòng tuần hoàn thông diễn giữa bộ phận và toàn thể vào tác giả sao cho những tư tưởng cá nhân của anh ta phải được hiểu “như một yếu tố trong ngữ cảnh toàn thể của đời sống một con người” (CP, tr.190). Như ta sẽ thấy, Gadamer xem hành vi tái tạo có tính chất dự đoán này là không thể có được. Schleiermacher cho rằng người lý giải có thể hiểu tác giả hơn tác giả hiểu chính mình, vì trong việc tái cấu tạo tư tưởng của tác giả, người lý giải sẽ nhận thức được những ảnh hưởng mà tác giả đã không nhận ra. Theo Gadamer, điều này cho thấy rằng “Schleiermacher đang vận dụng mỹ học của tài năng thiên bẩm cho thông diễn học phổ quát của ông” (CP, tr.192). Gadamer kiên quyết cho rằng việc hiểu tốt hơn là nên nhằm hiểu đúng đắn về chủ đề đang được thảo luận”.

Read Full Post »