Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười, 2014

‘Đọc một văn bản như là văn học không phải là biến trí óc của ta thành một tấm bảng trắng và rồi tiếp cận văn bản mà không có các quan niệm có trước làm tiền đề; mà ngược lại, ta phải đưa vào văn bản sự hiểu có sẵn về các tổ chức của diễn ngôn văn học, vốn dĩ cho ta biết điều ta chờ đợi hay tìm kiếm trong văn bản’. Jonathan Culler, 1975, Structuralist Poetics, Cornell University Press.

Read Full Post »