Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai, 2014

“Chẳng có cái gì giống như loại người đọc hay loại tác phẩm văn học; mà chỉ có hằng triệu khả năng của những người đọc cá thể và hằng triệu khả năng của các tác phẩm văn học. Một tiểu thuyết, một bài thơ hay một vở kịch chỉ thuần túy là những vết mực trên giấy cho đến khi người đọc chuyển chúng thành một tập hợp những biểu trưng có nghĩa. Tác phẩm văn học tồn tại trong một phạm vi sống động tạo ra giữa người đọc và văn bản; người đọc đưa ý nghĩa cảm xúc và tinh thần vào kiểu hình của các biểu trưng ngôn từ, và những biểu trưng này dẫn dắt (channel) tư tưởng và cảm xúc của họ”. Louise Rosenblatt.

Read Full Post »