Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 2nd, 2013

“Văn bản là một phương tiện được hình thành để sản xuất ra người đọc mẫu của nó. Tôi  nhắc lại rằng đây không phải loại người đọc tạo ra dự đoán luôn luôn đúng [về văn bản]. Một văn bản có thể dự liệu người đọc mẫu vốn được trao quyền để nỗ lực có những dự đoán vô tận. Người đọc thực tế/ thường nghiệm chỉ là một diễn viên tạo ra những dự đoán về loại người đọc mẫu do văn bản đặt định. Vì về cơ bản ý định của văn bản là nhằm sản xuất một người đọc mẫu để có những dự đoán về nó. Tính chủ động của người đọc mẫu cốt ở việc luận ra một tác giả mẫu, không phải là tác giả thực tế, và, cuối cùng, đồng nhất với ý định của văn bản”.

Umberto Eco, 1990, Interpretation and Overinterpretation: Word, History, Texts, Clare Hall, Cambrigd University, tr 180.

Read Full Post »