Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 11th, 2012

“… Phê bình nữ quyền có thể được chia thành hai loại phân biệt. Loại thứ nhất liên quan đến nữ giới với tư cách người đọc – với nữ giới như người tiêu thụ văn học do người nữ sáng tạo, và với cách thức trong đó giả thiết của người đọc nữ biến đổi sự lĩnh hội của ta về một văn bản cho trước, thức tỉnh ta về ý nghĩa những mã giới tính của nó. Ta nên gọi loại phân tích này là phê bình nữ quyền, và cũng giống như những loại phê bình khác, đây là [những] nghiên cứu trên cơ sở tính lịch sử, [nhằm] truy xét những giả định ý [thức] hệ của hiện tượng văn học. Những chủ đề của nó bao gồm những hình ảnh và điển hình nữ giới trong văn học, những thiếu sót và những ngộ nhận về nữ giới trong phê bình, những rạn nứt trong lịch sử văn học được nam giới kiến tạo. Nó cũng liên quan đến sự khai thác và sự vận dụng của công chúng nữ, đặc biệt là trong văn hóa và phim ảnh bình dân; và liên quan đến việc phân tích nữ giới xét như là kí hiệu trong những hệ thống ký hiệu. Loại phê bình nữ quyền thứ hai liên quan đến nữ giới như là người viết – với nữ giới trong vai trò người tạo nghĩa cho văn bản, với lịch sử, chủ đề, thể loại và cấu trúc văn học do người nữ [sáng tạo]. Nó bao gồm tâm động học về tính sáng tạo nữ giới; ngôn ngữ học và vấn đề về ngôn ngữ nữ giới; lộ trình của nghề văn nữ [ở phương diện] tập thể hay cá nhân; lịch sử văn học; và, dĩ nhiên là [nó] cũng nghiên cứu những người viết cụ thể và những tác phẩm cụ thể…”

Elaine Showalter, 1979, “Towards a Feminist Poetics”, in trong Women and Writing about Women, Mary Jacobus chủ biên, London 1979, tr 25.

Read Full Post »