Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư, 2012

Lang thang trên mạng gặp bài viết về khái niệm “cộng đồng lý giải”; ngay lúc mình cần hiểu về khái niệm này. Dịch đoạn này cho vui.

Xin cám ơn người viết bài, lẫn người đăng bài.

“Tại sao hai hay nhiều người đọc nên đồng thuận với nhau, và tại sao những khác biệt hợp thức, nghĩa là, [những khác biệt theo] lệ thường, nên diễn ra trong sự nghiệp của một người đọc riêng lẻ? Điều gì giải thích cho mặt này là độ ổn định của sự lý giải và mặt kia là sự đa dạng có trật tự của sự lý giải nếu không có độ ổn định và sự đa dạng của văn bản? Câu trả lời cho toàn bộ những câu hỏi này được tìm thấy từ một ý niệm ngầm ẩn trong lập luận của tôi, ý niệm về những cộng đồng lý giải. Những cộng đồng lý giải được cấu thành (made up) từ những người chia sẻ những chiến lược lý giải nhưng không phải cho những văn bản đọc (theo nghĩa quy ước) mà là cho những văn bản viết, cho việc kiến tạo những đặc tính của chúng và việc phân công những mục đích của chúng. Nói cách khác, những chiến lược này tồn tại trước hoạt động đọc và do đó định đoạt phạm vi những gì được đọc, cũng như được thừa nhận, thay vì những chiến lược khác”. Stanley Fish, 1980, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Havard University Press, USA, trang 171.

Read Full Post »