Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 1st, 2011

Der so rekonstruierbare Erwartungshorizont eines Werkes ermöglicht es, seinen Kunstcharakter an der Art und dem Grad seiner Wirkung auf ein vorausgesetztes Publikum zu bestimmen. Bezeichnet man den Abstand zwischen dem vorgegebenen Erwartungshorizont und der Erscheinung eines neuen Werkes, dessen Aufnahme durch Negierung vertrauter oder Bewusstmachung erstmalig ausgesprochener Erfahrungen einen “Horizontwandel” zur Folge haben kann, als ästhetische Distanz, so lässt sich diese am Spektrum der Reaktionen des Publikums und des Urteils der Kritik (spontaner Erfolg, Ablehnung oder Schockierung; vereinzelte Zustimmung, allmähliches oder verspätetes Verständnis) historisch vergegenständlichen.

Chân trời chờ đợi về một tác phẩm được tái tạo như thế cho phép [ta] xác định đặc tính nghệ thuật của tác phẩm nơi kiểu loại và mức độ ảnh hưởng của nó lên một công chúng được giả định trước. Nếu [ta] xác định khoảng cách thẩm mỹ như là khoảng cách giữa chân trời chờ đợi đặt định và sự xuất hiện của một tác phẩm mới, [mà] việc thừa nhận nó thông qua sự phủ định những kinh nghiệm quen thuộc hay thông qua sự ý thức về kinh nghiệm biểu tả mới có thể dẫn đến kết quả là một sự “biến đổi chân trời”, thì khoảng cách thẩm mỹ này có thể được khách quan hóa về mặt lịch sử trong một phổ của những tác động trở lại của công chúng và sự đánh giá của phê bình (sự thành công hiển nhiên, sự bác bỏ hay bị sốc; sự chấp nhận thưa thớt, sự thấu hiểu dần dần hay thấu hiểu muộn màng).

 

Advertisements

Read Full Post »