Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 31st, 2011

Hans Robert Jauß

LITERATURGESCHICHTE ALS PROVOKATION DER

LITERATURWISSENSCHAFT

(aus: Rainer Warning [Hg.], Rezeptionsästhetik, München: Fink, 1979, 126–162).

1.

Eine Erneuerung der Literaturgeschichte erfordert, die Vorurteile des historischen

Objektivismus abzubauen und die traditionelle Produktions- und Darstellungsästhetik in einer Rezeptions- und Wirkungsästhetik zu fundieren. Die Geschichtlichkeit der Literatur beruht nicht auf einem post festum erstellten Zusammenhang ›literarischer Fakten‹, sondern auf der vorgängigen Erfahrung des literarischen Werkes durch seine Leser. Dieses dialogische Verhältnis ist auch die primäre Gegebenheit für die Literaturgeschichte. Denn der Literarhistoriker muß selbst immer erst wieder zum Leser werden, bevor er ein Werk verstehen und einordnen, anders gesagt: sein eigenes Urteil im Bewußtsein seines gegenwärtigen Standorts in der historischen Reihe der Leser begründen kann.

Một sự đổi mới về lịch sử văn học đòi hỏi xóa bỏ các tiên kiến của chủ nghĩa khách quan lịch sử và đặt nền tảng cho mỹ học sáng tạo và mô tả truyền thống trong mỹ học tiếp nhận và tác động. Tính lịch sử của văn học không dựa vào mối quan hệ được tạo ra khi sự đã rồi (post festum) của các “sự kiện văn học”, mà ngược lại, dựa vào kinh nghiệm có trước của người đọc về tác phẩm văn học. Mối quan hệ đối thoại [giữa tính lịch sử của văn học và kinh nghiệm của người đọc] này cũng là điều kiện cơ bản cho lịch sử văn học. Vì sử gia văn học luôn trước tiên phải tự mình trở thành người đọc, trước khi anh ta hiểu và xếp hạng tác phẩm, nói cách khác: phán đoán riêng của anh ta có thể dựa vào ý thức về vị thế hiện tại của anh ta trong trật tự có tính lịch sử của người đọc.

2.

Die Analyse der literarischen Erfahrung des Lesers entgeht dann dem drohenden

Psychologismus, wenn sie Aufnahme und Wirkung eines Werks in dem objektivierbaren Bezugssystem der Erwartungen beschreibt, das sich für jedes Werk im historischen Augenblick seines Erscheinens aus dem Vorverständnis der Gattung, aus der Form und Thematik zuvor bekannter Werke und aus dem Gegensatz von poetischer und praktischer Sprache ergibt.

Sự phân tích kinh nghiệm văn học của người đọc sẽ thoát khỏi sự đe dọa của chủ nghĩa tâm lý, khi nó mô tả sự tiếp nhận và ảnh hưởng của một tác phẩm trong hệ thống khách quan hóa của các chờ đợi, vốn sinh ra cho mỗi tác phẩm trong khoảnh khắc lịch sử khi nó xuất hiện, [và sinh ra] từ sự hiểu trước về thể loại, từ hình thức và chủ đề của các tác phẩm quen thuộc trước đó và từ sự đối lập giữa ngôn ngữ thi ca và ngôn ngữ thực tiễn.

Advertisements

Read Full Post »