Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 17th, 2010

SỰ HÒA TRỘN CÁC CHÂN TRỜI (FUSION OF HORIZONS)

Nối tiếp Husserl và Heidegger, Gadamer cho rằng ta sống và hiểu trong các chân trời. Các chân trời này đem đến một phạm vi cho khả thể của ý nghĩa. Cho dù một chân trời được tạo thành trong truyền thống và văn hóa, thì trong việc lý giải văn bản trong lịch sử, nó cũng có một độ căng (tension) giữa chân trời lịch sử của văn bản và chân trời hiện tại của người lý giải. Trong việc hiểu, ta cần đạt được chân trời lịch sử, nhưng điều này cũng có khả năng dẫn đến việc loại trừ quy chuẩn và các tiên kiến của riêng ta. Ta cần nhận ra các điểm đặc thù của cả hai chân trời này và vượt gộp chúng bằng việc thiết lập một mối quan hệ đưa chúng đến với nhau. Bất kỳ việc hiểu cụ thể nào cũng bao gồm một sự hòa trộn các chân trời như vậy; nó diễn ra trong một tiến trình mà trong đó truyền thống có được một đời sống mới và các tiên kiến của ta được biến đổi. Vì ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu, nên một sự hòa trộn các chân trời về bản chất là một sự hòa trộn ngôn ngữ.

dịch từ:

Nicholas Bunnin và Jiyuan Yu (chủ biên), 2004, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Blackwell, USA, trang 274-75.

Read Full Post »