Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 30th, 2010

Vòng tuần hoàn thông diễn

[là] một mô hình trung tâm trong thông diễn học, một mo-ment căn bản của việc hiểu. Khi nỗ lực nhận thức thế giới (hay thực tại), ta tiền giả định một sự hiểu trước nào đó về thế giới; sự hiểu trước ấy là được trung giới về mặt lịch sử . Chính trong “sự lý giải” có tính chất nhận thức về thế giới, sự hiểu trước này được thay đổi, chỉnh lý; những thấu hiểu, nhận thức khác và mới mẻ được đưa vào trong sự hiểu trước đã có ấy. Rồi với sự hiểu trước cũng như sự hiểu như vậy, ta nỗ lực tiếp cận thế giới một lần nữa, và cứ tiếp tục như thế. Do đó, việc hiểu của ta có tính chất tuần hoàn; nó vận động trong vòng tròn. Trong toàn bộ các quan niệm thông diễn học, mô hình này về việc hiểu đóng một vai trò quyết định (trong thông diễn học của Dilthey, Heidegger, Gadamer).Dịch từ: Alexander Ulfig, 1997, Lexikon: Der Philosophischen Begriffe, Fourier Verlag, tr 176.

Hermeneutischer Zirkel

eine zentrale Figur in der HERMENEUTIK, ein Grundmoment des VERSTEHENS. Versuchen wir die Welt (bzw. Wirklichkeit) zu erkenen, so setzen wir dabei ein geschichtlich vermitteltes Vorverständnis voraus. In der erkennenden “Auseinandersetzung” mit der Welt wird dieses Vorverständnis geändert, revidiert; neue bzw. andere Einsichten, Erkentnisse fließen in das bisherige Vorverständnis ein. Mit diesem Vorverständnis bzw. Verständnis versuchen wir nochmals an die Welt heranzugehen usw. So ist unser Verstehen zirkulär; es bewegt sich im Zirkel. In allen hermeneutischen Konzeptionen spielt diese Verstehensfigur eine entscheidende Rolle (bei Dilthey, Heidegger, Gadamer).

Dịch từ: Alexander Ulfig, 1997, Lexikon: Der Philosophischen Begriffe, Fourier Verlag, tr 176.

Advertisements

Read Full Post »