Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 6th, 2010

Wilhelm Dilthey (1833- 1911)

Wilhelm Dilthey (1833- 1911) hiểu biết về thông diễn học từ những nghiên cứu kĩ lưỡng của ông về Schleiermacher. Tuy nhiên, dự án chính của ông là nhằm đề ra một phương pháp luận duy nhất cho các khoa học tinh thần vì ông tin rằng phương pháp khoa học tự nhiên không thích hợp với các khoa học tinh thần. Ông cho rằng hiểu là phương pháp dành cho các khoa học tinh thần trong khi đó giải thích nhân quả thuộc về các khoa học tự nhiên. Wilhelm Dilthey có vai trò quan trọng đối với việc bàn luận của ta vì sự phân tích của ông về việc hiểu sáp nhập những nhân tố khác nhau từ thông diễn học của Schleiermacher và lý thuyết của ông về việc hiểu ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của thông diễn học ở Heidegger. Con người không giống như những đối tượng vật lý, nó có một đời sống tinh thần và một đời sống cảm xúc nội tâm. Tuy nhiên, ta không thể quan sát đời sống nội tâm của người khác một cách trực tiếp mà ta phải tìm được lối vào nó thông qua những biểu hiện thường nghiệm của nó. Việc hiểu xét về mặt phương pháp luận là quá trình qua đó ta tiếp xúc và hiểu được những biểu hiện của những đời sống của người khác, việc hiểu là có tính hiện thời và tính lịch sử. Vì ngôn ngữ là sự diễn tả trọn vẹn nhất về đời sống nội tâm của người khác, nên thông diễn học với tính cách như là sự hiểu có tính chất lý giải về những sự diễn tả ngôn ngữ là mô hình cho quá trình hiểu trên phương diện tổng quát trong các khoa học nhân văn. Ta sẽ khảo sát kĩ lưỡng nghiên cứu của Dilthey về việc ta làm thế nào để hiểu người khác.

Hoàng Phong Tuấn trích dịch từ Understanding Hermenutics, Lawrence K. Schmidt, Acumen, 2006, tr 7-8.

Advertisements

Read Full Post »