Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 5th, 2010

Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834)

[…]

Ta nên bắt đầu bàn luận của ta về thông diễn học với Friedrich Schleiermacher (1768-1834), từ khi ông hiểu chính mình như là người đầu tiên hợp nhất những lý thuyết thông diễn học có những đặc trưng chuẩn tắc khác nhau thành một thông diễn học phổ quát. Đối với Schleiermacher, thông diễn học là nghệ thuật hiểu ngôn ngữ nói và viết. Sự thực hành nghiêm ngặt thông diễn học thừa nhận rằng việc hiểu sai là luôn xảy ra, do đó phải luôn cần đến sự lý giải. Vì bất kì sự biểu hiện nào về mặt ngôn ngữ liên quan đến tính tổng quát của ngôn ngữ và tư tưởng của tác giả, nên ông chia thông diễn học ra thành hai sự thực hành. Lý giải ngữ pháp liên quan đến việc hiểu ngôn ngữ mà tác giả sử dụng. Nó dùng những quy tắc ngữ pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ này. Nó liên quan đến nghĩa của từ ngữ như là ví dụ của ta từ Hamlet. Lý giải kĩ thuật hay lý giải tâm lí liên quan đến tư tưởng của tác giả, cách mà tác giả triển khai những tư tưởng của ông ta và hình thức trong đó những tư tưởng này biểu hiện. Lý giải tâm lí sẽ nhằm vào việc phân tích tại sao Shakespeare chọn từ “unfold” và ông ta có chủ ý gì để hoàn tất qua sự lựa chọn này. Lý giải ngữ pháp và lý giải tâm lý dựa vào nhau để hoàn thành nhiệm vụ của sự lý giải. Mục đích là để tái cấu tạo quá trình sáng tạo của tác giả, khám phá nghĩa mà tác giả chủ định và có lẽ để hiểu tác giả hơn ông ta hiểu chính mình.

[…]

Hoàng Phong Tuấn trích dịch từ Understanding Hermenutics, Lawrence K. Schmidt, Acumen, 2006, tr 6-7.

Advertisements

Read Full Post »